Ano ang dapat kong gawin kapag umaalis ako ng bahay?

Ano ang dapat kong gawin kapag umaalis ako ng bahay? Huwag umalis ng bahay maliban kung kinakailangan Magdala ng karagdagang mga telang mask Bring alcohol-based hand sanitizer Para Makabalik nang Maingat  

Ano ang dapat kong gawin kapag namimili ako?

Ano ang dapat kong gawin kapag namimili ako? Huwag gawin ang matataas na panganib ng pagkakaroon ng seryosong mga sintomas kapag nahawahan Magdala ng karagdagang telang mask Magdala ng hand sanitizer na may alkohol Linisin ang mga kamay mo kapag pumapasok at umaalis sa mga tindahang binibilhan Sukatin ang temperatura mo sa pasukan at sundin […]

Ano ang dapat kong gawin kapag pumapasok ako sa trabaho?

Ano ang dapat kong gawin kapag pumapasok ako sa trabaho? Iwasan ang pakikipagkamay at pagyakap Iwasan ang pag-uumpukan sa mga daanan Limitahan ang mga pagpupulong nang personal Bawasan ang bilang ng mga dumadalo sa mga pagpupulong Agad umalis sa lugar ng trabaho kapag tapos na ang araw ng trabaho Linisin at disimpektahin ang lahat ng […]

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpupunta ako sa moske?

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpupunta ako sa moske? Hindi dapat magpunta sa moske ang sumusunod na mga tao Ang matatanda Mga taong may malalang karamdaman Mga batang wala pang 15 taong gulang Sinumang nagpapakita ng mga sintomas ng mataas na temperatura, pag-ubo, at kahirapan sa paghinga Dalhin ang inyong mga personal na item, […]

Mga pangkalahatang patnubay

Mga pangkalahatang patnubay: Iwasan ang paglapit sa sinuman at tumawag sa 937 kapag nagkaroon ka ng kontak sa mga taong nahawahan o mayroon ng alinman sa sumusunod na mga sintomas: Ubo Lagnat Kahirapan sa paghinga Magsuot ng telang mask Tiyakin na ang mga kamay mo ay malinis: Hugasan ang mga kamay mo ng sabon at […]

Face mask na gawa sa tela

Face mask na gawa sa tela Kailan ka inaabisuhang gumamit ng telang face mask? Sa lahat ng oras kapag lalabas ng bahay at kapag pupunta sa pampublikong lugar Uri ng mga materyales (tela) Mas mabuti ang telang koton Ang magaan na tela ay hindi mabisa Paano suotin ito? Ito ay dapat na nakalapat nang tama […]

Ang nagpapasusong ina at ang bagong Corona virus

Ang nagpapasusong ina at ang bagong Corona virus Sa oras ng paglitaw ng mga sintomas ng impeksyon sa paghinga Tulad ng lagnat, ubo o pagiksi ng hininga : Gamitin ang mask kapag nagpapasuso at kapag lumalapit sa sanggol. Hugasang mabuti ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig o pang antiseptiko bago at pagkatapos […]