Ang Maingat na Pagbabalik| Pansugpong mg Pag-iingat sa pagitan ng Tama at Mali 

Ang Maingat na Pagbabalik| Pansugpong mg Pag-iingat sa pagitan ng Tama at Mali  Magsuot ng inyong mask Bumati mula sa malayo Manalangin sa inyong banig, at panatilihin ang distansya na 2 metro Hugasan ito pagkatapos gamitin Gumamit ng mga pamamaraan ng e-payment Huwag makipagkamay Hawakan lamang ang kung ano ang kailangan mo Panatilihin ang 2m […]

Isang araw sa buhay ng lalaking responsable

Isang araw sa buhay ng lalaking responsable Ang Maingat na Pagbabalik Going out Paglabas Magsuot ng mask Magdala ng sanitizer Magdala ng banig sa pananalangin Manatili sa bahay kung masama ang pakiramdam Sa trabaho Magsuot ng mask Disimpektahin ang mga kamay Suriin ang temperatura Iwasan ang pakikipagkamay Panatilihin ang 2m na distansya Manatili sa tahanan […]

Paano pananatilihing ligtas at protektado ang inyong sarili mula sa Coronavirus?

  Mga pangkalahatang patnubay: Iwasan ang paglapit sa sinuman at tumawag sa 937 kapag nagkaroon ka ng kontak sa mga taong nahawahan o mayroon ng alinman sa sumusunod na mga sintomas: Ubo Lagnat Kahirapan sa paghinga Magsuot ng telang mask Tiyakin na ang mga kamay mo ay malinis: Hugasan ang mga kamay mo ng sabon […]

Ano ang dapat kong gawin kapag kasama ko ang mga anak ko?

Ano ang dapat kong gawin kapag kasama ko ang mga anak ko? Iwasang lumabas nang madalas Huwag gumamit ng mga telang mask para sa mga batang maliliit na wala pang edad dalawa Iwasan ang kontak sa sinumang nagpapakita ng mga sintomas sa respiratoryo Iwasan ang paghawak sa mga ibabaw na madalas nahahawakan sa labas ng […]

Ano ang dapat kong gawin, isa akong matanda at kailangan kong lumabas?

Ano ang dapat kong gawin, isa akong matanda at kailangan kong lumabas? Huwag umalis ng tahanan maliban kung kinakailangan Dalhin ang inyong mga personal na kagamitan, kabilang ang: Karagdagang telang mask Hand sanitizer na may alkohol Gamot mo Huwag ibahagi ang inyong pagkain o mga kagamitan sa kusina Umalis sa bahay nang may kasama Para […]

Ano ang ginagawa ko kapag bumibisita sa matatanda?

Ano ang ginagawa ko kapag bumibisita sa matatanda? Iwasan ang mga pakikipagkamay at pagyakap Huwag ibahagi ang anumang pagkain at mga kagamitan sa kusina sa kanila Tiyakin na ang kanilang mga tahanan ay malinis at maayos ang bentilasyon Ibigay ang kanilang mga pangangailangan sa grocery at gamot na tatagal nang isang buwan man lang Iwasan […]

Ano ang dapat kong gawin kapag nagbibiyahe ako?

Ano ang dapat kong gawin kapag nagbibiyahe ako? Iwasan ang pagbiyahe sa mga bansang pinakamaraming may coronavirus Iwasan ang kontak sa sinuman na nagpapakita ng mga sintomas ng coronavirus Gawing online ang inyong mga reserbasyon at ibigay ang lahat ng dokumento sa pamamagitan ng elektroniko Sabihin ang lahat ng bansang inyong binisita Dalhin ang inyong […]

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpupunta ako sa restawran?

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpupunta ako sa restawran? Magsagawa ng mga reserbasyon nang pauna at dumating sa tamang oras Magbayad sa pamamagitan ng elektroniko Magdala ng karagdagang mga telang mask Gumamit ng mga patapon na mga kagamitan sa kusina na isang beses lang nagagamit Sukatin ang iyong temperatura sa mga pasukan Huwag maggrupo […]

Ano ang dapat kong gawin kapag nakakatanggap ako ng mga order at delivery?

Ano ang dapat kong gawin kapag nakakatanggap ako ng mga order at delivery? Tingnan kung naghahatid ang tsuper o kumpanyang naghahatid ng inyong order Iwasan ang direktang pagtanggap ng inyong order Magbayad sa pamamagitan ng elektroniko Tanggalin at itapon ang hindi kinakailangang mga pakete Linisin ang solidong mga ibabaw ng mga bagay na madalas nahahawakan […]