Paano gumawa ng sarili mong telang maskara?

Ganito gumawa ng telang mask sa madali, simpleng mga hakbang at paggamit ng mga materyal na matatagpuan sa bahay. Ang mask na ito ay maaaring labhan at muling gamitin. Kakailanganin mo ng: isang piraso ng tela na angkop na sinukat t dalawang buhok o mga gomang pantali. Tiklupin ang dalawang gilid ng tela papunta sa […]

Mga pagtitipon sa panahon ng COVID-19

Kumusta. Kumusta. Natutuwa akong makita ka! Anong balita? Ayos ba ang lahat? Kumusta ka? Magandang gabi. Halika dito! Tama na yan! Maupo ka, upo ka! Namiss ka namin. Apat na araw na, pare! Namalagi lang ako sa bahay dahil Corona. ero pagkalipas ng apat na araw, nainip ako. Kaya naisip kong dumaan at tingnan ka. […]

Suriin sa pamamagitan ng Mawid application

Pagsusuri ng Corona sa Mawid Platform Sa madadali at simpleng mga hakbang ang sariling ebalwasyon ng mga sintomas ng corona ay available sa Mawid Platform. Una, bisitahin ang Mawid website: s.moh.gov.sa/MawidWeb Pagkatapos, mag-log in gamit ang iyong Absher SSO o magrehistro kung wala kang account. Pindutin ang “Sariling Ebalwasyon”, piliin ang rehiyon mo at gobernador, […]

Ano ang COVID-19?

COVID-19 o Coronavirus” Ang COVID-19 ay bagong lahi ng coronavirus. Ang unang kaso ay lumabas sa Wuhan, China, sa katapusan ng Disyembre 2019, kahawig ng malalang pulmonya. Ang genome na pagkakasunod-sunod nito ay natukoy bilang isang novel coronavirus. Ang virus ay pinaniniwalaang nagmula sa mga hayop, dahil ang koneksyon ay natukoy sa pagitan ng unang […]

Maglakbay habang pinananatili sa isip ang mga rekomendasyon sa

Maglakbay habang pinananatili sa isip ang mga rekomendasyon sa paglalakbay para sa Coronavirus o COVID-19. Maglakbay lamang kapag kinakailangan.  Kung may lagnat, ubo o pag-igsi ng paghinga ikaw ay dapat maghanap ng serbisyong medikal at ibahagi ang iyong nakalipas na rekord o talaan ng paglalakbay sa iyong healthcare provider. Umiwas sa paglalakbay kapag may lagnat […]

Pamamaraan ng Quarantine sa loob ng bahay

Pamamaraan ng Quarantine sa loob ng bahay: Kapag umuubo o bumabahing, gumamit ng wipes at itapon ito sa basurahan o takpan ang iyong bibig gamit ang iyong siko at hugasan ang iyong kamay ng tubig, sabon o ng sterile na alkohol.  Manatili sa inyong bahay at umiwas sa iba kung kinakailangan.  Humingi ng tulong mula […]

Magandang kaugalian sa pagbahing upang maiwasan ang impeksyon

Magandang kaugalian sa pagbahing upang maiwasan ang impeksyon: Gumamit ng tisyu sa pag-ubo at pagbahing O gamitin ang iyong siko sa pamamagitan ng pagbaluktot ng iyong braso. Hugasan ang iyong kamay sa maligamgam at bumubulang sabon sa loob ng 40 segundo. Iwasan ito sa lalong madaling panahon.

Ang Iyong Pang-impormasyong Gabay Laban sa Virus

Pagpigil sa Coronavirus Ang bagong virus (COVID-19) Ang Iyong Pang-impormasyong Gabay Laban sa Virus Mga paraan para sa impeksyon ng Coronavirus o COVID-19: Direktang matalsikan ng maliliit at kumalat na patak ng laway ng taong umubo o bumahing. Hindi direktang transmisyon tulad ng paghawak ng kontaminadong lugar o kagamitan at pagkatapos ay paghawak sa bibig, […]

Kailan dapat hugasan ang iyong kamay

Kailan dapat hugasan ang iyong kamay? Bago, habang o pagkatapos magluto ng pagkain. Bago kumain. Pagkatapos umubo o bumahing. Bago o pagkatapos mag-alaga ng may sakit.  Pagkatapos gumamit ng banyo. Pagkatapos palitan ng lampin ang bata. Pagkatapos humawak ng hayop. Pagkatapos humawak ng basura.

Mga paraan para sa impeksyon ng Coronavirus o COVID-19

Mga paraan para sa impeksyon ng Coronavirus o COVID-19: 1Direktang matalsikan ng maliliit at kumalat na patak ng laway ng taong umubo o bumahing. Hindi direktang transmisyon tulad ng paghawak ng kontaminadong lugar o kagamitan at pagkatapos ay paghawak sa bibig, ilong o mata. Direktang ugnayan sa mga taong nahawaan na.