تاسو څه ته اړتېا لرئ که چېرې تاسو د COVID-19 په نارغۍ اخته ېاست؟

تاسو څه ته اړتېا لرئ که چېرې تاسو د COVID-19 په نارغۍ اخته ېاست؟ په ناروغۍ اخته کیدو ، د اخته اشخاصو سره په تماس کې کیدو ، او د COVID-19 څخه د بیرته راګرځیدو په اړه د پوهاوي هر اړخیز لارښود د ناروغۍ احتمالي پیښې غواړې چې ټېسټ وکړئ؟ د تاکد ټیسټ کولو  مرکز […]