موږ د RO په اړه ډېرې پوښتنې ترلاسه کړي دي?

ډاکټر محمد العبدالی- د روغتیا وزارت ویاند موږ د RO په اړه ډېرې پوښتنې ترلاسه کړي دي? په دې وېډیو کې به موږ تشریح کړو چې دا څه دی؟ او د هغې تر شا ساینس تشریح کړو دا به کله پای ته ورسېږي؟ هغه پوښتنه چې دغو ورځو کې د ډېرو خلکو په ذهنونو کې ګرځي […]